Jakýmzpůsobemdarovatdědictví?

I když je sepsání závěti relativně jednoduchý úkon, doporučujeme poradit se s notářem. Odkázat majetek nebo část, pro kterou se rozhodnete, je možné několika způsoby:

  1. Prostřednictvím závěti
  2. Prostřednictvím dědické smlouvy
  3. Prostřednictvím odkazu

Závěť

Závětí můžete věnovat celý majetek nebo jeho část – přesně vyjádříte, kdo dědí jednotlivé části Vašeho majetku, a to včetně případných dluhů. Každá závěť musí být sepsána písemně a splňovat některé další náležitosti podle toho, jaký typ závěti zvolíte. Každou závěť je možné zrušit jejím zničením, odvoláním či sepsáním nové závěti.

Závěť napsaná za účasti svědků

Závěť můžete sepsat za účasti dvou svědků. Tato forma závěti nemusí být sepsána vlastní rukou, stačí jen podpis. Každý svědek se musí také podepsat, uvést svou adresu bydliště, své datum narození. Svědkem však nemůže být každý – například nikdo nemůže dosvědčit pasáž, ve které dostává část majetku přímo on sám. Přesné znění podmínek pro svědky závěti naleznete v ustanovení § 1539 - § 1541 nového občanského zákoníku. Stejně jako u vlastnoruční závěti, i zde se doporučuje dát závěť notářovi do úschovy.

Závěť sepsaná notářem

Závěť sepsaná spolu s notářem je nejjistějším typem závěti. Notář zaručí, že budou splněny všechny zákonné podmínky, poradí se zvolením toho nejvhodnějšího způsobu, jak odkázat dědictví, a zanese závěť do Evidence právních jednání pro případ smrti, takže nehrozí, že by se o ní při projednávání dědictví nevědělo.

O sepsání závěti můžete požádat kteréhokoli notáře. Notářovi za sepis závěti a uložení v Evidenci zaplatíte částku, která nezávisle na hodnotě majetku činí 1.800 Kč bez DPH. Do Evidence může notář zaevidovat i závěť, kterou jste s ním nesepsali. Za takovou úschovu a evidenci zaplatíte 1.100 Kč bez DPH.

Závěť vlastnoruční

Tato forma závěti může být sepsána bez notáře a svědků. Stačí, když závěť napíšete vlastní rukou. Takto sepsanou závěť můžete uložit doma, u osoby, které důvěřujete, či předat do úschovy notářovi, který ji za poplatek zaeviduje v Evidenci právních jednání pro případ smrti. Pokud nevyužijete služby notáře, může se stát, že se na závěť při projednávání dědictví zapomene, případně bude závěť obsahovat formální chyby, což by mohlo zkomplikovat její platnost.

Odkaz

Odkazem nařizujete konkrétnímu dědicovi, aby dal část zděděného majetku někomu jinému – může se jednat o peníze, věci, spoření na účtu, nemovitost apod. Lidé využívání odkaz, pokud chtějí odkázat někomu jen menší dar (Například několik tisíc korun), odkázat jednu konkrétní věc (například knihovnu), jejíž hodnota by neměla činit většinu dědictví. Odkázaná věc se nenabývá přímo při procesu dědictví, ale musí ji předat sám dědic, což snižuje jistotu, že odkaz bude skutečně splněn. Na rozdíl od dědiců, kteří nabývají spolu s dědictvím i případné dluhy, ten, kdo dostane dar odkazem, není odpovědný za žádné dluhy z dědictví.

Odkaz je možné zřídit v závěti i v dědické smlouvě. I zde platí, že nejjistější způsob uzavření odkazu je za přítomnosti notáře, jehož služby jsou zpoplatněny stejně jako u závěti či dědické smlouvy.

Dědická smlouva

Dědickou smlouvu je možné uzavřít společně s dědicem na celý majetek, Či jeho část. Na rozdíl od závěti není možné dědickou smlouvu později jednostranně odvolat nebo měnit, můžete tak činit jen dohodou s dědicem. Je proto třeba si uzavření dědické smlouvy dobře rozmyslet. Výhodou je, že se na využití daru dohodnou obě strany předem přímo v dědické smlouvě.

Dědická smlouva se uzavírá za přítomnosti notáře, který ji poté zanese do Evidence právních jednání pro případ smrti. Poplatek za tyto notářské služby se pohybuje od 0,05 % do 2 % hodnoty majetku, který je předmětem dědické smlouvy.

Chci podpořit UNICEFprostřednictvím závěti.Jak to mám udělat?

Pokud se rozhodnete pro podporu UNICEF, záleží jen na Vás, jaký způsob z výše popsaných možností si vyberete. V každém případě doporučujeme konzultaci s notářem.

Údaje pro jednoznačné určení naší organizace jsou následující:

Český výbor pro UNICEF
Zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích, zapsaná pod spisovou značkou L 5370 u Městského soudu v Praze.

Sídlo: Rytířská 539/31, 110 00 Praha 1
IČO: 15888177

V případě, že sepíši závěť ve prospěch UNICEF, může si stát dělat nárok na dědickou daň?

Podle zákona je od dědické daně osvobozeno nabytí majetku, které je určeno na zabezpečování činnosti v oblasti výchovy a ochrany dětí a mládeže, vývoje a vzdělávání, vědy, výzkumu, školství. O vyměření a placení dědické daně rozhoduje vždy v konkrétním případě příslušný finanční úřad.

Pro informace o dědickém řízení doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného notáře, který je osobou nejpovolanější a zajisté Vám rád poradí.

Pokud si přejete získat již podrobné informace o konkrétním dědickém řízení, sepsání nebo změně Vaší závěti, doporučujeme obrátit se na notáře v místě Vašeho bydliště. S jeho vyhledáním Vám může pomoci Notářská komora ČR.

Pokud si přejete získat více informací o naší práci a možnostech podpory projektů UNICEF, kontaktujte ředitelku UNICEF ČR Pavlu Gomba:

Telefon: 604 694 080
E-mail: pgomba@unicef.cz

Musím odkazovat celý svůj majetek?

Odkázat můžete celý svůj majetek či jeho část. Záleží jen na Vašem rozhodnutí. Odkázat lze peníze i nemovitý majetek (auto, umělecká díla, autorská práva, životní pojištění). Z daru na dobročinné účely se neplatí žádná daň.