Zeptejte se

Máte otázky k sepsání závěti?

Napište nám a odpověď na Váš dotaz obdržíte do Vaší emailové schránky a v anonymizované podobě může být zveřejněna v této sekci. Vaše dotazy zodpovíme ve spolupráci s našimi partnery:

Otázky a odpovědi
Přečtěte si, na co se lidé na téma závětí ptají nejčastěji.
 • Dobrý den,

  ráda bych v mé poslední vůli určila kamarádku, která by do věku 25 let mých synů, což odpovídá době za 15let, disponovala jejich majetkem. Synové jsou v současné době ve střídavé péči, takže otce mají. Můžete mi prosím poradit, zda je tento postup možný, případně, jak nejefektivněji toto v závěti obstarat?!?

  Moc děkuji a zdravím, .............
  Dobrý den,

  jako nejvhodnější variantu, která by alespoň z větší části nejlépe vyhověla podmínkám uvedeným paní ......., bychom doporučovali následující řešení.

  Paní ..... (dále též jen „zůstavitel“) pořídí závěť, nejlépe formou notářského zápisu, kterou jednoznačně doporučujeme zvolit vzhledem k minimalizaci možného zpochybnění závěti v budoucnu. V závěti ustanoví paní ..... svoji kamarádku jako vykonavatelku závěti, kdy úkolem vykonavatele je dohlížet na to, zda dědicové řádně plní, co jim bylo zůstavitelem určeno, a zda je naplňována zůstavitelova vůle. Bude vhodné, aby zůstavitel osobu, kterou jako vykonavatele zvolil, o této skutečnosti informoval. Je možné, aby v závěti bylo povoláno více vykonavatelů pro případ, že by první vykonavatel závěti do doby dovršení věku 25 let dětí zemřel.

  Další podmínkou paní ..... je, aby po dobu 15 let, resp. do dovršení 25. roku dětí, nedošlo k dispozici se zůstaveným majetkem. V tomto případě by bylo možno využít institutu příkazu ve smyslu ust. § 1569 a násl. občanského zákoníku, kdy je možno přikázat, aby dědicové (v daném případě obtížení) po určitou dobu, tedy do dovršení svých 25 let věku, majetek nezatížili a nezcizili. V této souvislosti uvádím, že v případě takového omezení se musí jednat o přiměřenou dobu, a i z důvodu omezení dispozice s majetkem by takové omezení mělo být v závěti náležitě odůvodněno.

  Po dobu dědického řízení správu majetku vykonává vykonavatel závěti. Správu majetku od okamžiku nabytí dědictví do dosažení zletilosti dětí ze zákona vykonává druhý rodič. Po nabytí zletilosti hospodaří s nabytým majetkem dědicové v rámci jimi nabytých podílů. Po celou dobu až do dovršení 25 let věku dětí vykonavatel závěti dohlíží na to, zda je příkaz spočívající v zákazu zcizení a zatížení ze strany dědiců plněn.

  Po dobu nezletilosti se může vyskytnout rozpor nezletilých se zájmy druhého žijícího rodiče, což je důvodem k tomu, aby byla pověřena jiná osoba než rodič správou jmění nezletilých dědiců, a soud tedy může ustanovit opatrovníka pro správu jmění dítěte podle ustanovení § 948 a násl. občanského zákoníku. Soud současně vymezí rozsah jmění, které bude tento opatrovník spravovat (v tomto případě by se jednalo o zděděný majetek). Pokud by vykonavatel závěti zjistil, že k takovému rozporu by mohlo dojít, může podle našeho názoru též takový návrh na jmenování opatrovníka pro správu jmění dítěte podat.

  Závěrem bych chtěl uvést, že navržené řešení nemusí být jediným možným, pro posouzení dalších variant by však bylo potřeba dalších informací. Pořízení poslední vůle je velmi citlivou otázkou, při níž hrají významnou roli i další vztahy v rodině a další rozhodné skutečnosti, jež je vhodné zohlednit a popřípadě probrat při osobním jednání.
 • Dobrý den,
  mám sepsanou závěť u notáře a chtěl bych tuto závěť změnit. Kolik mě to bude stát, když už jsem poplatek za sepsání zaplatil?

  Děkuji za odpověď.
  Dobrý den,
  děkujeme Vám za Váš dotaz.

  Není možné měnit ani doplňovat již napsanou závět. Pokud byste chtěl změnit Vaši poslední vůli, je tak možné učinit závětí novou, kterou doporučujeme pořídit opět ve stejné formě veřejné listiny (notářského zápisu), jakou měla závěť původní. Novou závěť je možno sepsat u jakéhokoli notáře, kterého si vyberete. Zde opět platíte standardní notářský poplatek, který činí cca 1.800 Kč vč. DPH, se zápisem do evidence závětí pak poplatek činí včetně sepsání závěti celkem cca. 2.600 Kč vč. DPH. Opět doporučujeme, aby závěť byla do centrální evidence zapsána, jelikož v případě úmrtí nemůže nastat případ, že by tato listina zůstala v dědickém řízení opomenuta.

  Pokud původní závěť nezrušíte a zároveň sepíšete závěť novou, do dědického řízení jdou závěti obě, přičemž dřívější závěť se ruší v rozsahu, v jakém nemůže vedle pozdější závěti obstát. V určitých případech se může stát, že vedle sebe existuje zároveň i několik závětí."